مراحل اجرای پروژه

مراحل عقد قرارداد

پروژه های ساختمانی و اجرا کامل و پیمانکاری استخر

2

محاسبات و براورد هزینه

پس از تایید کلیات پروژه توسط کارفرما برآورد هزینه انجام خواهد گرفت . و هزینه پروژه به طور دقیق به کارفرما اعلام خواهد شد. همچنین نقشه های سازه ای و معماری در این مرحله تایید کارفرما و پیمانکار خواهد شد و همه چیز برای شروع پروزه اماده سازی خواهد شد.

1

مشاوره و بررسی پروژه

قدم اول دریافت ایده ها و نیاز های شما و صحبت درباره آن است . (کلیات پروژه) ابعاد پروژه ها طراحی اولیه و بسیاری از جزییات یک ایده و نحوه اجرای آن در این مرحله مورد بررسی قرار می گیرد. این مرحله در حضور شما انجام خواهد پذیرفت.

4

اجرای پروژه در طی زمان بندی

پس از عقد قرارداد (شامل تایید همه موارد جزیی و کلی از سوی کارفرما و پرداخت هزینه های اولیه) پیمانکار در کمترین زمان نسبت به تجهیز کارگاه و شروع پروژه اقدام خواهد نمود. تلاش ما تحویل پروژه در زمان بندی مشخص با بهترین کیفیت می باشد.

 

 

3

عقد قرارداد پیمانکاری

پس از تایید نقشه های اجرایی پروژه از سوی کارفرما نسبت به عقد قرارداد پیمانکاری بین کارفرما و مجری اقدام خواهد شد. این قرارداد شامل هزینه های اجرای پروژه و زمان بندی آن و نحوه اجرا و نحوه پرداخت هزینه ها خواهد بود. قرارداد قانونی ضامن اطمینان کارفرما از صحت و کیفیت پروژه و تحویل ان در زمان بندی مشخص می باشد.